Algemene voorwaarden van BRIES Horsetraining
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door BRIES Horsetraining worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door BRIES Horsetraining uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.
1.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
1.3 Afname van diensten alsmede deelname aan instructie geschiedt uitsluitend op eigen risico.
1.4 Tijdens het afnemen van diensten van BRIES Horsetraining is het dragen van een veiligheidscap verplicht. BRIES Horsetraining is niet aansprakelijk voor het niet naleven van deze regel.
1.5 BRIES Horsetraining stelt geen diagnoses en iedere vorm van training is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts.

2. Verantwoordelijkheden opdrachtgever
2.1 De opdrachtgever of een vertegenwoordiger daarvan is ten alle tijden aanwezig tijdens de training van het paard.
2.2 De opdrachtgever informeert BRIES Horsetraining naar eigen kunnen volledig over de gezondheidstoestand van het paard.
2.3 Paarden dienen te zijn gevaccineerd volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Mocht een in training gegeven paard niet correct zijn gevaccineerd dan zal BRIES Horsetraining geen aansprakelijkheid erkennen bij eventuele gevolgen hiervan.

3. Prijzen:
3.1 BRIES Horsetraining hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de opdrachtgever van BRIES Horsetraining wenst te betrekken. De prijzen worden mondeling vermeld en zullen bevestigd worden via de mail.
3.2 Prijzen op de prijslijst zijn altijd beperkt tot de daar beschreven dienst. Bijkomende kosten zoals vervoer, trailerhuur e.d. zijn nooit bij de prijs inbegrepen en worden apart aan de opdrachtgever gefactureerd.
3.3 BRIES Horsetraining heeft het recht om de prijzen te verhogen of aan te passen. Deze verhoging wordt een maand voor het ingaan van de prijsverhoging schriftelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van de bij de afgenomen dienst behorende opzegtermijn.
3.4 de prijzen zijn ex. BTW, tenzij anders vermeldt.
3.5 Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de opdrachtgever doorberekend.

4. Betaling en annulering:
4.1 Bij annulering binnen 3 dagen voor aanvang van de training, wordt 25% van het bedrag in rekening gebracht
4.2 Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de training, wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht
4.3 Indien er sprake is van overmacht, is het mogelijk aanvangsdatum van de training kosteloos te verschuiven.
4.4 In geval van ziekte of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zullen de geboekte uren als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.

5. Verzuim van betaling
5.1 De opdrachtgever is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de factuur vermelde vervaldag of het verstrijken van de betalingstermijn.
5.2 Indien de nota niet tijdig wordt betaald, zal Bries Horsetraining herinnering- en/of aanmaningskosten in rekening brengen. Deze kosten zullen nooit meer bedragen dan 50% van de nota, maar nooit minder dan € 25,-.
5.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buiten-gerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt heeft BRIES Horsetraining het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

6. Aansprakelijkheid BRIES Horsetraining
6.1 BRIES Horsetraining is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door BRIES Horsetraining aangeboden diensten.
6.2 BRIES Horsetraining is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
6.3 BRIES Horsetraining is niet aansprakelijk voor het niet behalen van het gewenste trainingsresultaat, noch voor gedragsveranderingen of andere problemen die na het afnemen van diensten van BRIES Horsetraining tot uiting komen.
6.4 BRIES Horsetraining is slechts dan ten opzichte van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens BRIES Horsetraining, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf dient te worden betracht.
6.5 De aansprakelijkheid van BRIES Horsetraining voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor BRIES Horsetraining zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

7. Aansprakelijkheid opdrachtgever en verzekering
7.1 De opdrachtgever is jegens BRIES Horsetraining aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn gasten en zijn dieren.
7.2 De opdrachtgever dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, op basis waarvan de dienstverlening van BRIES Horsetraining betrekking heeft, zelf te verzekeren.  

8. Training
8.1 Het door BRIES Horsetraining trainen van het paard geschiedt te allen tijde voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever blijft dan ook verantwoordelijk voor schade aan het paard, goederen behorende bij het paard of schade veroorzaakt door het paard aan derden.

9. Instructie:
9.1 Indien de Opdrachtgever deelneemt aan de instructie zal dit voor eigen rekening en risico zijn en zal ten aanzien van BRIES Horsetraining geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 179 Boek 6 BW *.
9.2 BRIES Horsetraining behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht, de (individuele of groeps-) lessen, trainingen, clinics en workshops stil te leggen dan wel vroegtijdig te beëindigen vanwege veiligheidsrisico’s en naar eigen inzicht wel of geen restitutie van de betaalde deelneemtarieven te verlenen.
9.3 Tijdens openbare lessen, trainingen, clinics en workshops kan er voor promotie doeleinden beeld/ geluidsmateriaal gemaakt worden. Indien daar bezwaar tegen is, meld de deelnemer dit schriftelijk van te voren.

10.Rechtskeuze en forum
10.1 De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

11.Definities
11.1 Waar in deze tekst “overeenkomst” wordt gebruikt worden tevens geleverde of afgenomen goederen, diensten en schriftelijk opgestelde en ondertekende afspraken bedoeld.
11.2 Waar in deze tekst “opdrachtgever” wordt gebruikt wordt tevens klant en afnemer bedoeld.

* Boek 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht
Titel 3. Onrechtmatige daad
Afdeling 2. Aansprakelijkheid voor personen en zaken
Artikel 179

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad.